وضعییت Scriptia.ir


آخرین دفعه در Temup.ir زبان پیش فرض سایت را بر روی فارسی تنظیم داشتیم، پس از جا به جایی به دامنه ی Scriptia.ir به گمان با دستبرد زبان پیش فرض سایت به انگلیسی ویراست شده است، در Temup.ir هم چنان زبان پیش فرض فارسی است و همان محتوا از طریق Cpanel به صورت فایل پایگاه اططلاعات منتقل شده است، 22:52 سه شنبه 22 شهریور 1401 سپتامبر 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. در تیتر نوشته Scriptia.ir به صورت Scriptis.ir نوشته شده بود، به گمان کار خانوم ذبیح پور است، چرا پیش از کندن پوستشان زبانشان را نبریم و هر دو چشمشان را از حدقه بیرون نیاوریم، زبان پیش فرض در افزونه ی Bogo تنظیم شده است از مخزن WordPress، در 22:57. نام کاربری Descript.ir نیز i خود را از دست گذاشته بود، به گمان لوزه های خانوم ذبیح پور را از صورتشان بیرون بکشیم پس از بریدن دماغشان با ارره در صورت صاف، 22:58. ir به اسلاگ نوشته افزوده شد، هر دو پای خانوم ذبیح پور به برش و خاکستر شدن، 22:59.

پس از جا به جایی از Temup.ir به Scriptia.ir به دلیل مشکل در جا به جایی دامنه ی Temup.ir بین دو نام کاربری شخص منظر در تعریف حقیقی و حقوقی به نظر افزونه ی گذر خودکار به آغاز محتوا از کار افتاده است، افزونه موجود و فععال است، 22:14 دوشنبه 21 شهریور 1401 سپتامبر 12 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. در گشودن برگه ی افزونه ها پیغام خطای زیر نمایان شد:

افزونهٔ theme-asset/theme-asset.php به خاطر یک خطا غیر فعال شده است: پرونده افزونه پیدا نشد.

افزونه ای با نام فوق در محتوای Temup.ir که منتقل شده است موجود نیست بلکه افزونه ی Theme-asset-temup بوده است که در پایگاه اططلاعات فععال است، به گمان با دستبرد به ردیف افزونه های فععال در پایگاه اططلاعات نام مربوطه ویراست شده است تا عدم موجودی باشد و افزونه ی مرتبط غیر فععال شود، شاید بر فراموشی ما یا فتوای ذهن خویش به حساب بوده هستند، به گمان کار شخص مدیر سایت همیار وردپرس بوده است، 22:23. پس از جا به جایی که به گمان یکی دو روز پیشتر بوده است همچنان لوگوی سایت تا دقایقی قبل بر Temup.ir بود که ویراست شد، بودنی نه به عمد. 22:25. نام کاربری مورد استفاده متشککل از نام Temup.ir و کاراکترهایی تصادفی بوده است و با وجود تعریف لغب و نمایش آن به عنوان وضعییت عمومی در گوشه ی تصویر ویرایشگر نام کاربری بلند تعریف شده ی مذکور نمایان می شد، لغب بر روی Temup.ir و نمایش نام نیز بر آن تنظیم شده بود که پس از تغییر لغب به Scriptia.ir و انتخاب نمایش آن در گوشه ی ویرایشگر نیز موضوع اصلاح شد، 20:29.

,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *